https://hoanmydalat.com/thai-san/ /vn/cam-on

Bảng giá chi tiết Gói sinh Hoàn Mỹ


Loại Phòng Gói Sinh
Sinh Thường Sinh Không Đau Sinh Chỉ Huy Sinh Mổ Lần 1 Sinh Mổ Lần 2 Sinh Mổ Lần 3
Đã Bao Gồm BHYT
Phòng 5-7 Giường 12,320,000 14,340,000 13,730,000 14,220,000 13,930,000 14,490,000
Phòng 2 Giường 14,070,000 16,080,000 15,470,000 16,550,000 16,250,000 16,810,000
VIP 1 16,650,000 18,660,000 18,060,000 19,990,000 19,700,000 20,250,000
VIP 2 17,680,000 19,700,000 19,090,000 21,370,000 21,080,000 21,630,000
VIP 3 18,480,000 20,490,000 19,890,000 22,430,000 22,130,000 22,690,000
Chưa Bao Gồm BHYT
Phòng 5-7 Giường 13,670,000 15,680,000 15,070,000 16,400,000 16,790,000 17,350,000
Phòng 2 Giường 15,410,000 17,420,000 16,820,000 18,720,000 19,110,000 19,670,000
VIP 1 17,990,000 20,000,000 19,400,000 22,160,000 22,560,000 23,110,000
VIP 2 19,030,000 21,040,000 20,430,000 23,540,000 23,940,000 24,490,000
VIP 3 19,820,000 21,830,000 21,230,000 24,600,000 24,990,000 25,550,000
Tiện Ích Đi Kèm
Số ngày nằm giường chờ sinh 1 ngày
(Sinh thường và Sinh chỉ huy)
0.5 ngày
(Sinh mổ)
Số ngày nội trú 3 ngày
(Sinh thường và Sinh chỉ huy)
4 ngày
(Sinh mổ)